Wettelijke waarschuwing

Over het algemeen zijn de relaties tussen Mena Smolder en haar klanten die voortvloeien uit het contracteren van de producten en diensten op deze website onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.
Deze Website is gemaakt door Mena Smolder, voor informatieve doeleinden en voor persoonlijk gebruik.
Het feit dat u deze website bezoekt, impliceert kennis van en aanvaarding van de volgende voorwaarden.

Naar verluidt is de website www.traduccionholandes.com eigendom van Mena Smolder, wettelijk geregistreerd bij D.N.I X1906353K.

VOORWAARDEN

De inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten op deze website zijn niet bedacht, noch zijn ze gericht op mensen die in rechtsgebieden wonen waar hun inhoud niet is geautoriseerd.

Alleen die pagina’s die in de index voorkomen en worden bediend door www.traduccionholandes.com zijn opgenomen in deze website

Toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Toegang tot deze website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen Mena Smolder en de gebruiker.

Toegang tot en browsen op deze website impliceert acceptatie en kennis van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die erin zijn opgenomen.

VALUTA EN WIJZIGING VAN INFORMATIE

De informatie die op deze website verschijnt, is actueel op de datum van de laatste update. Mena Smolder behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website bij te werken, aan te passen of te verwijderen, waarbij de toegang tot deze website kan worden beperkt of ontzegd.

U mag deze website niet veranderen, wijzigen, aanpassen of aanpassen. Mena Smolder behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zoveel wijzigingen en aanpassingen aan te brengen als zij nodig acht, waarbij zij op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze bevoegdheid gebruik kan maken.

Erts smeulen. behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden, commercieel of niet, van de website bij te werken (wijzigingen aan producten, prijzen, promoties en andere commerciële en servicevoorwaarden). Dergelijke wijzigingen en aanpassingen zullen geen invloed hebben op de reeds geperfectioneerde contracten tussen Mena Smolder en haar klanten, onverminderd de wijzigingen die in onderling overleg kunnen worden overeengekomen en in geval van toevallige gebeurtenis of overmacht.

INHOUD

Mena Smolder stelt alles in het werk om fouten in de inhoud van deze website te voorkomen. Mena Smolder geeft geen garantie noch is zij verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten in de inhoud die kan voorkomen op deze website, geleverd door derden. Als er een typefout is in een van de getoonde prijzen en een klant heeft een aankoopbeslissing genomen op basis van die fout, zal Mena Smolder de klant op de hoogte stellen van deze fout en heeft de klant het recht om zijn aankoop te annuleren zonder enige kosten op zijn/haar rekening. deel. Niettegenstaande het voorgaande zullen in geen geval de bestaande overeenkomsten tussen Mena Smolder en haar klanten worden aangetast, behalve in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht.

De beschrijvingen van de artikelen die op www.traduccionholandes.com verschijnen zijn exact en gebaseerd op de informatie verstrekt door de merken en/of leveranciers van de producten. Alle informatie in het gegevensblad voor elk product en/of op de foto is puur informatief, daarom wijst www.traduccionholandes.com elke verantwoordelijkheid af voor het verschijnen van fouten in genoemde informatie. Hij verbindt er zich echter toe alle maatregelen te nemen die hem ter beschikking staan ​​om de bovengenoemde fouten zo snel mogelijk te corrigeren nadat hij ervan op de hoogte is gesteld.

De inhoud van de website kan soms voorlopige informatie bevatten over de aard van sommige producten. In het geval dat de verstrekte informatie niet overeenkomt met de kenmerken van het product, heeft de klant het recht om zijn aankoop zonder kosten te annuleren.

Mena Smolder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die via elektronische links (links), direct of indirect, via deze website kunnen worden bekeken. De aanwezigheid van links op de Mena Smolder-website is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitsluitend voor informatieve doeleinden en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling. Deze links vertegenwoordigen geen enkele relatie tussen Mena Smolder en de personen of bedrijven die eigenaar zijn van de websites die toegankelijk zijn via deze links. Mena Smolder behoudt zich het recht voor om de links die op haar website verschijnen op elk moment eenzijdig in te trekken.

Mena Smolder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van enig forum of debat in cyberspace (chat), bulletins of andere soorten uitzendingen die aan deze website zijn gekoppeld en zal, indien vereist door een gerechtelijk bevel of door de relevante autoriteiten, meewerken aan de Identificatie van de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud die in strijd is met de wet.

Mena Smolder sluit alle aansprakelijkheid uit die zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van informatie tussen gebruikers. De verantwoordelijkheid van de verklaringen die op deze website worden gepubliceerd, is exclusief voor degenen die ze maken. Elke vorm van gegevensoverdracht die gebruikers kunnen maken naar deze of via deze website of andere toegangen die worden gecontroleerd door Mena Smolder, die inbreuk maken op de eigendomsrechten van derden, en waarvan de inhoud bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of de overdracht van enige andere materiaal dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd.

Mena Smolder behoudt zich het recht voor om de toegang te verhinderen of te verbieden voor elke internetgebruiker die inhoud op deze website plaatst die in strijd is met wettelijke of immorele voorschriften, en behoudt zich het recht voor om de wettelijke maatregelen uit te voeren die zij passend acht om dit soort gedrag te voorkomen. Op zijn beurt, in het geval van de verkoop of marketing van producten op onze website waarvoor de koper een bepaalde leeftijd moet hebben volgens de huidige wetgeving van zijn land van herkomst, verklaart de koper dat hij voldoet aan de vereiste om de aankoop te formaliseren.

NAVIGATIE, TOEGANG EN VEILIGHEID

Toegang tot en browsen op deze website impliceert acceptatie en kennis van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die erin zijn opgenomen. Mena Smolder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de navigatie in de beste omstandigheden wordt uitgevoerd en om schade van welke aard dan ook te voorkomen die tijdens de navigatie kan worden veroorzaakt.

Deze website is ontworpen om de meest gebruikte browsers onder internetgebruikers te ondersteunen. Mena Smolder is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden toegebracht aan gebruikers door het gebruik van andere browsers of verschillende versies van de browsers waarvoor de website is ontworpen.

Mena Smolder is niet verantwoordelijk voor of garandeert niet dat de toegang tot deze website ononderbroken of vrij van fouten is, op voorwaarde dat dergelijke incidenten of fouten afkomstig zijn van andere bronnen dan Mena Smolder. Evenmin is zij verantwoordelijk voor of garandeert zij dat de software waartoe via deze website toegang kan worden verkregen, vrij is van fouten van derden. Evenzo is Mena Smolder in geen geval verantwoordelijk voor verlies, schade of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de website, op voorwaarde dat deze afkomstig is van andere bronnen dan Mena Smolder. Mena Smolder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van deze website.

De diensten die op deze website worden aangeboden, kunnen alleen correct worden gebruikt als wordt voldaan aan de technische specificaties waarvoor deze is ontworpen.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Deze website en de inhoud die erop staat, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Ze mogen niet worden geëxploiteerd, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd, openbaar gecommuniceerd, overgedragen of veranderd. Toegang tot deze website verleent gebruikers niet het recht of eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die door deze website wordt gehost.

De inhoud van deze website kan worden gedownload naar de terminal van de gebruiker (download), op voorwaarde dat dit voor privégebruik en zonder enig commercieel doel is; daarom mag u de inhoud van deze website niet exploiteren, reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar communiceren, toewijzen, transformeren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Mena Smolder draagt ​​het eigendom van haar software niet over aan gebruikers. De gebruiker is de eigenaar van het medium waarop de software is vastgelegd. Mena Smolder behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, inclusief de software. Als de gebruiker software van deze website naar zijn terminal overbrengt, kan hij deze niet ontleden voor studie, of decompileren, de originele objectcodeversie of de taal ervan vertalen in een andere code of taal.

De handelsnaam, merken, logo’s, producten en diensten op deze website zijn wettelijk beschermd.

Mena Smolder behoudt zich de mogelijkheid voor om de overeenkomstige rechtsvorderingen in te stellen tegen gebruikers die intellectuele en industriële eigendomsrechten schenden of schenden.

GEGEVENSBESCHERMING EN INFORMATIEBEVEILIGING

Het bezoeken van deze website impliceert niet dat de gebruiker verplicht is enige informatie over zichzelf te verstrekken. Op het moment dat gebruikersgegevens kunnen worden verzameld, wordt het vrijwillige of verplichte karakter van de verzamelde gegevens aangegeven. De weigering om de als verplicht geclassificeerde gegevens te verstrekken, betekent het niet verstrekken of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de dienst waarvoor ze zijn aangevraagd. Evenzo kunnen gegevens vrijwillig worden verstrekt met als doel de aangeboden diensten op een meer optimale manier te kunnen leveren.

In het geval dat gebruikers van deze website hun e-mailadres opgeven om toegang te krijgen tot sommige van de aangeboden diensten, kunnen ze aangeven dat ze geen enkele vorm van communicatie willen ontvangen die Mena Smolder zou kunnen sturen. Mena Smolder zal gebruikers die zich hebben aangemeld voor een soort mailinglijst op deze website, de juiste mechanismen ter beschikking stellen om zich af te melden.

Om de veiligheid van transacties te garanderen, informeert Mena Smolder haar klanten dat het wordt gehost op een beveiligde server en dat het een SSL-beveiligingscertificaat heeft, zodat de informatie versleuteld en versleuteld over internet reist en niemand er toegang toe heeft.

Toegang tot deze website kan het gebruik van cookies impliceren. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke gebruiker wordt gebruikt, zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later alleen de server die deze heeft geïmplementeerd, zal lezen. Cookies hebben over het algemeen een beperkte tijdsduur. Er zijn geen cookies waarmee u contact kunt opnemen met het telefoonnummer, het e-mailadres of een ander contactmiddel van de gebruiker. Geen enkele cookie kan informatie van de harde schijf van de gebruiker halen of persoonlijke informatie stelen. Gebruikers die geen cookies willen ontvangen of op de hoogte willen worden gehouden van hun instellingen, kunnen hun browser hiervoor configureren. Al die personen van wie de persoonlijke gegevens worden behandeld, kunnen vrijelijk het recht van verzet, toegang, rectificatie en annulering van hun gegevens uitoefenen in de voorwaarden voorzien door organieke wet 15/1999, Bescherming van persoonsgegevens. Deze rechten kunnen op een van de volgende manieren worden uitgeoefend.

In overeenstemming met Wet 56/2007, betreffende maatregelen ter bevordering van de informatiemaatschappij, kunt u het verzoek ook per e-mail indienen op het adres info@traduccionholandes.es door uw verzoek digitaal te ondertekenen door middel van het nationale identiteitsdocument (DNI) elektronisch Spaans, niet in dit geval is meer accreditatie door de aanvrager noodzakelijk.

Voor elke verduidelijking of twijfel kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het adres: info@traduccionholandes.es

De belanghebbende wordt ervan op de hoogte gebracht dat de gegevensverwerking die nodig is om zijn verzoek te verwerken, kan bestaan ​​uit het uitvoeren van operationele communicatie, al dan niet langs elektronische weg (e-mail, telefoon, enz…), die hoe dan ook geen overweging van zijn kant vereist.

Er wordt ook gemeld dat, om de waarheidsgetrouwheid van de tijdens het proces verstrekte informatie vast te leggen en te verifiëren, de verstrekte gegevens kunnen worden geverifieerd bij informatiebeheerders met als enig doel valse of frauduleuze informatie te voorkomen.

INFORMATIE OVER TECHNISCHE ASPECTEN

Mena Smolder is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit storingen, omissies, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door oorzaken buiten de controle van Mena Smolder; van vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door tekortkomingen of overbelastingen in het Data Processing Center, telefoonlijnen, in het internetsysteem of in andere elektronische systemen; noch voor schade die door derden kan worden veroorzaakt door onwettige inmenging buiten de controle van