Privacy beleid

Privacybeleid

Dit beleid zet uiteen hoe wij de persoonlijke informatie van iedereen die via deze website contact heeft met Mena Smolder zullen behandelen en beschermen. Lees alle onderdelen van de Juridische kennisgeving, het Cookiebeleid, indien van toepassing, en dit Privacybeleid voordat u deze website gebruikt.

In overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679, van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR) en organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, deelt Mena Smolder, u mee dat, door dit Privacybeleid te aanvaarden, u uw uitdrukkelijke, geïnformeerde, vrije en ondubbelzinnige toestemming geeft om de gegevens die u verstrekt, en waarop de beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen worden toegepast waarin de geldende regelgeving voorziet, te laten verwerken door Mena Smolder, als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

De persoonsgegevens die wij eventueel rechtstreeks van de betrokkene verzamelen via www.traduccionesholandes.com worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in de overeenkomstige verwerkingsactiviteit die eigendom is van Mena Smolder.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OP DEZE WEBSITE VERZAMELD?

Voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden verzamelt en verwerkt Mena Smolder de hieronder beschreven persoonsgegevens, die afhankelijk zijn van de verschillende producten of diensten die op deze website worden aangevraagd:

Identificatiegegevens: naam, familienaam.

Contactgegevens: postadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer.

Contractuele gegevens: gegevens over contractuele handelingen, ID-nummer, gekochte producten en diensten, financiële handelingen, betalingsgegevens.

Navigatiegegevens: IP-adres, type en identificatie van het apparaat, type browser, domein via hetwelk u toegang krijgt tot de Website, navigatiegegevens, activiteit op de Website.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

De uitvoering van een contract met Mena Smolder, voor de contractering van diensten en/of producten en voor het beheer van de gevraagde diensten.

De toestemming van de gebruiker met betrekking tot contact, inschrijving op inhoud en het versturen van commerciële communicatie, via e-mail, cookies of berichtensystemen.

Het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om de gebruikers van de Mena Smolder website te beschermen tegen misbruik en fraude bij het gebruik van onze diensten.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Op deze website kunnen er verschillende formulieren zijn. In elk daarvan zal de verzamelde informatie op de volgende manier worden gebruikt:

Inschrijvingsformulieren voor inhoud: De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om het abonnement te activeren, de nieuwsbrief te versturen en u op de hoogte te houden van nieuws en specifieke aanbiedingen, exclusief voor onze abonnees.

Commentaarformulier: De in het formulier ingevoerde persoonsgegevens om deze commentaren in te voegen worden uitsluitend gebruikt om ze te modereren en te publiceren.

Contactformulier: In de formulieren voor raadplegingen, suggesties of professioneel contact zal het e-mailadres worden gebruikt om hierop te reageren en om de informatie die de gebruiker nodig heeft via de website te versturen.

Registratieformulier: In dit geval vragen wij om uw persoonlijke gegevens zodat u een account kunt aanmaken in ons systeem en toegang kunt krijgen tot de functionaliteiten ervan.

Verkoopformulier: Wij verwerken uw gegevens om de aankoop van onze producten en/of diensten te beheren, met inbegrip van het beheer van de bestelling, de betaling en alle handelingen die verband houden met het contracteren van de gekozen dienst of product. Dit omvat het versturen van follow-up e-mails, antwoorden, facturen, ontvangstbewijzen, enz.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verstrekte persoonsgegevens worden zo kort mogelijk bewaard, rekening houdend met de redenen waarom de gegevensverwerking noodzakelijk is en met de wettelijke verplichtingen om de gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, zoals de arbeids-, belasting- of fraudebestrijdingswetgeving die voorschrijft dat persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard of zolang de betrokkene zijn toestemming niet intrekt.

Daarna worden de gegevens gewist overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, wat inhoudt dat ze worden geblokkeerd en alleen beschikbaar zijn op verzoek van rechters en rechtbanken, het Openbaar Ministerie of de bevoegde overheidsdiensten gedurende de verjaringstermijn van eventuele acties, en na afloop van deze termijn worden ze volledig gewist.

Klantgegevens: De periode van bewaring van persoonsgegevens zal variëren afhankelijk van de door de klant gecontracteerde dienst. In ieder geval zal dit het minimaal noodzakelijke zijn, en kan het maximaal worden bewaard:

4 jaar: art. 66 e.v. Algemene Belastingwet (boekhouding…).

5 jaar: art. 1964 van het Burgerlijk Wetboek (persoonlijke acties zonder bijzondere termijn). – 6 jaar: art. 30 van het Wetboek van Koophandel (boekhouding, facturen…).

10 jaar: artikel 25 van de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Abonnee- of registratiegegevens: vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming geeft totdat hij deze intrekt.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS?

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of Mena Smolder al dan niet persoonsgegevens over hem verwerkt.

De betrokken personen hebben het recht om:

Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die de betrokkene betreffen.

De rectificatie of verwijdering ervan te vragen.

De annulering ervan te vragen.

De beperking van hun verwerking te vragen.

Zich te verzetten tegen de verwerking.

Verzoek om gegevensportabiliteit.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Indien u van mening bent dat uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar info@traduccionholandes.es. Formulieren kunnen ook persoonlijk of per brief worden ingediend bij de hierboven vermelde contactadressen van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Als u zich laat vertegenwoordigen, moet u ook uw identiteitskaart en een document ter erkenning van de vertegenwoordiging van de vertegenwoordiger overleggen.

In gevallen waarin de verantwoordelijke voor de verwerking twijfelt aan uw identiteit, moet u een fotokopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat uw identiteit bewijst en als rechtsgeldig wordt beschouwd, verstrekken.

KENNISGEVING EN AANGIFTE VAN INBREUKEN

Bij Mena Smolder nemen we beveiligingsmaatregelen die passen bij het risiconiveau om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico’s van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens; als Mena Smolder echter vaststelt dat de persoonsgegevens die het verwerkt, zijn verduisterd, blootgesteld door een inbreuk op de beveiliging of op ongepaste wijze zijn verkregen door een derde, zal Mena Smolder onmiddellijk optreden, rekening houdend met de bepalingen van de GDPR en de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN UW GEGEVENS BEKENDGEMAAKT?

Om bepaalde taken uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bedrijf, kan Mena Smolder gegevens delen met verschillende externe dienstverleners, bv. webontwikkeling en -onderhoud of hostingbedrijf, diensten voor betalingsverwerking, verwerking van bestellingen, beheer van marketingcampagnes, websitebeheer en e-maildistributie, koeriers- en transportbedrijven, zodat zij commerciële functies kunnen uitvoeren voor rekening van Mena Smolder.

Zij zullen allen een dienstverleningscontract hebben ondertekend dat hen verplicht om hetzelfde niveau van privacy te handhaven dat van toepassing is op de verwerking die op deze website wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Mena Smolder verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de gebruiker te gebruiken en te verwerken, met inachtneming van hun vertrouwelijkheid, in overeenstemming met hun doel, en te voldoen aan haar verplichting om ze op te slaan en alle maatregelen te nemen om hun wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Mena Smolder kan de absolute ondoordringbaarheid van het internet niet garanderen, noch de schending van gegevens door frauduleuze toegang door derden. Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking zorgt Mena Smolder ervoor dat elke persoon die door Mena Smolder gemachtigd is om klantgegevens te verwerken (met inbegrip van haar personeel, medewerkers en dienstverleners) een passende geheimhoudingsplicht heeft (ongeacht of dit een contractuele of wettelijke plicht is).

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN GEGEVENS

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de gegevens die u verstrekt, waarbij Mena Smolder van elke aansprakelijkheid dienaangaande wordt ontheven. De gebruiker garandeert en is in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren bij te werken.

PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN

In het geval dat de verstrekte persoonsgegevens toebehoren aan een derde, garandeert u als gebruiker dat u deze derde op de hoogte heeft gebracht van deze Privacy Policy en zijn toestemming heeft verkregen om zijn gegevens aan Mena Smolder te verstrekken voor de hierboven vermelde doeleinden. Tevens garandeert u dat de verstrekte gegevens juist en actueel zijn en dat u verantwoordelijk bent voor alle directe of indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.

WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Mena Smolder behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, alsook aan de praktijken in de sector. In dergelijke gevallen zullen de wijzigingen op deze pagina worden aangekondigd redelijkerwijs voordat ze worden doorgevoerd.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Als u aanvullende informatie over gegevensbescherming nodig hebt, kunt u ons een e-mail sturen naar info@traduccionholandes.es en, afhankelijk van het soort relatie dat u met onze entiteit hebt en de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren, zullen wij u de juiste aanvullende informatie verstrekken.